Button bit Type 53 & 55

Type 53 (

Ø

70-

Ø

89)

Type 55 (

Ø

76-

Ø

115)

Gauge diameter

Gauge 

angle [°]

Button × Button dia[mm]

Flushing hole

Weight

[Kg]

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

Side

Face

70

2 3/4"

35

6×11

4×11

-

3

1.8 

45MPVS70R53M

76

3"

35

6×12

4×11

-

3

2.2 

45MPVS76R53M

76

3"

35

8×11

5×11

-

4

2.3 

45MPVS76R55M

89

3 1/2"

35

6×13

5×12

-

3

3.6 

45MPVS89R53M

89

3 1/2"

35

8×12

6×12

-

4

3.7 

45MPVS89R55M

102

4"

35

8×14

6×14

-

4

4.3 

45MPVS102R55M

115

4 1/2"

35

8×14

8×14

-

4

6.3 

45MPVS115R55M

Button bit Type 83 & 85

Type 83 (

Ø

70-

Ø

76)

Type 85 (

Ø

76-

Ø

115)

Gauge diameter

* Gauge

angle [°]

Button × Button dia.[mm]

Flushing hole

Weight

[Kg]

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

Side

Face

70

2 3/4"

20-40

6×11

5×10

1

1

1.8 

45MPWS70BB83H

76

3"

20-40

6×11

3×11, 2×10

1

1

2.2 

45MPWS76BB83H

76

3"

20-40

8×11

6×10

2

2

2.3 

45MPWS76BB85H

89

3 1/2"

20-40

8×12

6×12

2

2

3.6 

45MPWS89BB85H

102

4"

20-40

8×12

7×12

-

2

4.3 

45MPVS102BB85H

115

4 1/2"

20-40

8×14

8×12

-

2

6.3 

45MPVS115BB85H

* Face angle 20°,Gauge angle 40°

Button bit Type 14

Gauge diameter

Gauge 

angle [°]

Button × Button dia.[mm]

Flushing hole 

Weight

[Kg]

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

Side

Face

70

2 3/4"

35

7×11

4×11

-

3

1.8 

45MPVS70R14M

76

3"

35

7×12

4×11

-

3

2.3 

45MPVS76R14M

89

3 1/2"

35

7×14

5×12

-

3

3.6 

45MPVS89R14M

102

4"

35

7×14

5×13

-

3

4.3 

45MPVS102R14M

Cross bit

Gauge diameter

Carbide size 

W × H [mm]

Button × Button dia.[mm]

Flushing hole

Weight

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

Side

Face

[Kg]

76

3"

13×22

-

-

4

1

2.5 

45MX76S2

89

3 1/2"

13×22

-

-

4

1

4.0 

45MX89S

BENCH & LONG HOLE DRILLING EQUIPMENT  

45