46  

HL 300

10

39

L

ø31.9

ø59

(L)

(mm)

 (Kg)

R32

400

SF

2.7 S292R32SFAG

r

HL 300 S

10

39

L

ø44.9

ø59

(L)

(mm)

 (Kg)

R32F

245

SF

2.6 S150R32FSFAG

r

HL 438, HL 538, HL 438L, HL 438T

25.4

37

L

ø38

ø38

ø57

(L)

(mm)

 

(mm) 

(Kg)

M38

380

12.7

3.3 S39M38AA

r

M38

400

12.7

3.4 S39M38AJG

r

HL 438 LS, HL 438 TS, HL 538, HL 538 L, HL 550 S

25.4

37

L

ø38

ø38

ø57

(L)

(mm)

 (Kg)

R32

450

SF

3.9 S39R32SFDG

r

R38

450

SF

4.1 S39R38SFDG

r

M38

455

SF

4.2 S39M38SFDG

r

M38

495

SF

4.4 S39M38SFGG

r

HL 500-38, HL 510-38, HL 500S-38, HL 510S-38, HL 510 B, HL 510 LH

10

49

L

ø38

ø59

(L)

(mm)

 (Kg)

R32

460

SF

3.8 S12R32SFAG

r

R38

460

SF

4.1 S12R38SFAG

r

M38

460

SF

4.1 S12M38SFAG

r

R38

500

SF

4.4 S12R38DSFDZ

r

R32

550

SF

4.4 S12R32SFBG

r

R38

550

SF

4.8 S12R38DSFBG

r

M38

550

SF

4.8 S12M38SFBG

r

SANDVIK / TAMROCK

r