POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Polityka prywatności
Mitsubishi Materials ma świadomość znaczenia danych osobowych i stosuje następujące zasady.
1.
Mitsubishi Materials przestrzega przepisów dotyczących danych osobowych i tworzy wewnętrzne uregulowania w zakresie kontroli danych osobowych. Mitsubishi Materials na bieżąco informuje pracowników (łącznie z kierownictwem, pracownikami etatowymi, pracownikami niepełnoetatowymi oraz zatrudnionymi na czas określony) oraz inne zainteresowane osoby o decyzjach w ramach tych uregulowań. Uregulowania są aktualizowane merytorycznie i stale dostosowywane.
2.
Jeśli/zanim zostaną pobrane od jakiejś osoby dane osobowe, firma Mitsubishi Materials powiadamia tę osobę o celu wykorzystania tych danych. Mitsubishi Materials będzie zbierać dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne dla realizacji celu podanego do wiadomości.
3.
Mitsubishi Materials wyznaczy w każdym dziale, który zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych, pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad danymi osobowymi w celu zapewnienia, aby dane te były prawidłowe i aktualne. Mitsubishi Materials będzie podejmować działania uniemożliwiające osobom nieuprawnionym dostęp do danych osobowych, a także utratę, niszczenie, fałszowanie lub ujawnianie takich danych.
4.
Mitsubishi Materials będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach wcześniej ujawnionych lub podanych do wiadomości w chwili ich uzyskiwania oraz odpowiednio nimi zarządzać. Mitsubishi Materials nigdy nie będzie bez zgody zainteresowanej osoby ujawniać danych osobowych osobom trzecim ani udostępniać danych z wyjątkiem przypadków opisanych niżej.
  1. Jeśli osoba wyrazi zgodę na ujawnienie jej danych osobowych.
  2. Jeśli przetwarzanie danych osobowych zostanie zlecone osobom trzecim w celu wykonania określonej pracy.
  3. Jeśli niezbędne dane osobowe zostaną ujawnione instytucji finansowej, celem dokonania wypłaty.
  4. Jeśli zaistnieją szczególne przyczyny wymagane prawem.
5.
W razie wymiany informacji lub przekazania danych osobie trzeciej, Mitsubishi Materials będzie analizować sytuację i zawierać z zainteresowanymi osobami trzecimi wymagane umowy oraz podejmować konieczne działania prawne w celu zapobieżenia bezprawnemu wykorzystywaniu danych.
6.
Mitsubishi Materials może potwierdzić, że dana osoba zastrzega sobie prawo do nieujawniania jej danych osobowych, zmiany, blokowania wykorzystywania albo usuwania i będzie możliwie szybko spełniać takie żądania danej osoby, o ile nie występują szczególne przyczyny przewidziane prawem.
7.
Mitsubishi Materials będzie w ściśle poufny sposób traktować dane osobowe powierzone przedsiębiorstwu przez osoby trzecie i wykorzystywać takie dane osobowe w zakresie uzgodnionym z osobami trzecimi.
1 kwiecień 2007r.
Mitsubishi Materials Corporation
Akihiko Ide, Prezes
2. Cel wykorzystywania danych osobowych
1.
Mitsubishi Materials będzie wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu dostarczania wymienionych poniżej produktów i usług, oferowania związanego z tym serwisu posprzedażnego, przesyłania informacji i danych (w tym katalogów i bezpośrednich wiadomości e-mail) na temat poniższych produktów, usług i imprez, przesyłania ankiet w sprawie doskonalenia poniższych produktów i usług, wysyłania nagród zwycięzcom loterii w kampaniach, organizowania usługi zapraszania oraz wykonywania prac statystycznych. Jeśli jakiś wydział Mitsubishi Materials wykorzystuje dane osobowe w ograniczonym zakresie, będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli powiadomi o tym Klienta lub ujawni, że jego dane osobowe będą wykorzystane.
  • Nasze produkty i usługi
    Narzędzia skrawające do metali, narzędzia górnicze, narzędzia do robót ziemnych, narzędzia odporne na ścieranie jak np. walce do walcowania stali, narzędzia pełnowęglikowe, np. wiertła do płytek drukowanych dla przemysłu elektronicznego, elementy spiekane i małe silniki do pojazdów i maszyn, narzędzia diamentowe do obróbki specjalnej i szlifowania.
3. Kontakt w sprawach danych osobowych
1.
Business Development & Planning Dept., Sales Div., Advanced Materials & Tools Company, Mitsubishi Materials Corporation TEL. +81-48-641-4200
2.
Personal Information Manager, Prezes Advanced Materials & Tools Company.
TEL. +81-3-5252-5381
3.
Do wysyłania zapytań na temat polityki ochrony danych firmy Mitsubishi Materials prosimy używać formularza "Privacy Policy Inquiry". Wpisane na tym formularzu dane osobowe pytającego są kodowane i zabezpieczane w technologii SSL. Prosimy pamiętać, że jeśli przeglądarka nie obsługuje protokołu SSL albo jeśli zainstalowano program typu firewall, dostęp do tej strony z wewnętrznej sieci może być niemożliwy.